Håtöområdets Vägförening

Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h.

UppdragAllmänt
Håtöområdets vägförening är en samfällighetsförening vars uppgift är att ombesörja och bekosta väghållningen inom ”Håtöområdet”. Gränserna för vägföreningens väghållningsskyldighet har fastställts vid lantmäteriförrättning 1970-06-01. Alla ägare till en fastighet, som till någon del är belägen inom föreningens verksamhetsområde är skyldiga att vara medlemmar i föreningen.

Organisation
Föreningens beslutade organ är föreningssammanträdet eller ”årsstämman”, till årsstämman kallas alla medlemmar per post senast två veckor före stämman. Föreningsstämman utser en styrelse, vilken är föreningens verkställande organ under det löpande verksamhetsåret.

Vägföreningens vägnät
Föreningens vägnät är ca 16 km. Se karta under bilagor. Inom vägföreningens verksamhetsområde finns för närvarande 487 fastigheter. Huvudparten (466 st) av dessa tillhör sju tomtägare- samfällighetsföreningar. Dessutom finns 21 fastigheter, som inte tillhör någon sådan förening.
Avgiften bestäms varje år av stämman och fördelas så att varje medlemsfastighet inom vägföreningens område (utom grönområden) har påförts en lika stor andel.

Avgiftsuppbörd och fördelning av kostnaderna för väghållning
Vägföreningen har träffat avtal med de befintliga tomtägare- och samfällighetsföreningarna inom verksamhetsområdet att för vägföreningens räkning svara för uppbörden av vägavgifter från respektive förenings medlemmar. Fastighetsägare, som inte är medlem i någon tomtägare- eller samfällighetsförening, debiteras vägavgift direkt av vägföreningen.

Principer för väghållning
Styrelsen eftersträvar att hålla samtliga vägar farbara med god kvalitet under såväl sommar som vinter. Sommartid så underhålls vägen genom hyvling och grusning i erforderlig omfattning. Dessutom utförs slåtter av diken 1 till 2 gånger per säsong. Vintertid markeras alla diken med snökäppar och det utförs plogning och sandning. Vid större snöfall under helger kan dock inte säkert påräknas att plogning och sandning sker förrän efterföljande vardag.

 

 

De senaste nyheterna

Årsmöte Fiskevårdsföreningen
Årsmötet för Håtö Fiskevårdsförening sker på Haget. Datum: den 5 september Läs mera...
- - - - -
Kallelse årsstämma 2021
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING Tid: Lördagen den 5 juni Läs mera...
- - - - -
Fiskeförbud 2021
Håtöviken och närliggande område är nu klassat som fredningsområde, vilket Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 210314
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 201122
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200913
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiskevårdsföreningen | Uppdrag