Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Årsmötesprotokoll 2022

2022-07-14

Protokollet för Årsmötet 2022 finns nu tillgängligt under Dokument.

Extra årsmöte

2022-07-13

KALLELSE

Medlemmarna i Ullarp-Skällentorps Vägförening kallas till Extra Årsmöte torsdagen den 28 juli 2022, kl. 18.00 på Ann-Marie loge, Långasand.

Vid det ordinarie årsmötet i Ullarp-Skällentorps Vägförening den 7 juli 2022 förhöll det sig inte bättre än att under punkt 13, Val av styrelseledamöter för 2 år, samma personer som omvaldes förra året på två år av misstag åter valdes. De personer som var aktuella för omval valdes alltså inte. Detta behöver rättas i ett Extra Årsmöte.

ÄRENDELISTA

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av ärendelistan
4. Val av justeringsmän
5. Annullering av årsmötets omval av tre styrelseledamöter på 2 år
6. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år. (Valberedningens förslag är Bengt Henriksson, Kristoffer Bergström och Bertil Petersson).
7. Justering av extra årsmötesprotokollet sker hos Anders Möllenståhl, Erik Gyllensvärds väg 1A, fredagen den 29 juli kl. 14.00.
8. Övriga ärenden
9. Extra årsmötet avslutas.

VÄLKOMMEN / Styrelsen

Årsmöte

2022-06-20

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022


Medlemmarna i Ullarp-Skällentorps Vägförening kallas till ordinarie årsmöte torsdagen den 7 juli 2022 kl. 18.00 på Anne-Maries loge, Långasand.

PROGRAM
- Margareta Tönsgård: Presentation av Slöinge-Eftra Hembygdsförening

- Årsmötesförhandlingar:

ÄRENDELISTA
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av ärendelistan
4. Val av två justeringsmän
5. Föregående årsmötesprotokoll
6. Styrelsens berättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna året
7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Inkomna ärenden och motioner
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens redovisning av genomförda och planerade åtgärder 2022 och 2023
11. Styrelsens förslag till budget för 2023
12. Styrelsens förslag till utdebitering för 2023: Oförändrat (exklusive eventuell moms)
13. Val av 4 styrelseledamöter för 2 år
14. Val av styrelseordförande för 1 år
15. Val av 2 revisorer och suppleanter för dessa
16. Val av valberedning. Nuvarande Göran Olausson (ordf.), Gunnel Tönsgård och Lena Möllenståhl
17. Justering av årsmötesprotokollet sker hos Ingvar Andersson, Smårisvägen 17, onsdagen den 13 juli kl. 18.00
18. Övriga ärenden
19. Årsmötet avslutas

Slitageersättning

2021-09-05

Årsmötet godkände styrelsens förslag att slitageersättning vid
tillfälligt utökad trafik till en fastighet skall bedömmas individuellt av Arbetsutskottet (AU). I de fall en väsentligt större omfattning av slitage förväntas skall en för- och efter-besiktning göras av AU tillsammans med fastighetsägaren. I enskilda fall kan en eventuell slitageersättning bli aktuell. I enskilda fall kan Riksförbundet Enskilda Vägars avtalsblankett om ersättning för slitage och eventuella skador tillämpas.

Styrelsen

Bidraget dras in från och med 20210101

2020-12-04

Hej,

Kultur- fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att vägbidraget till helårsboende kommer att tas bort från och med 2021-01-01.

Bidraget, som för 2020 betalades ut till vägföreningen och som vi sedan betalade ut till dem, som bor helår, dras från och med nästa år in och inget bidrag kommer att betalas ut varken till enskilda fastighetsägare eller till vägföreningen.


Asfaltering Strandängsvägen och Harrisv./Broingavägen

2020-10-13

Som ett led i att förbättra kvaliteten på våra vägar kommer angivna vägar måndag den 19:e och tisdag den 20:e oktober få ny toppbeläggning. Endast tidigare hårdgjorda delar beläggs.

Strandängsvägen:
Från infarten vid Smårisvägen fram till containern och anslagstavlorna, i sin helhet.

Harrisv./Broingavägen:
Från postlådorna vid Smårisvägen, upp för backen, igenom korsningen fram till Harrisvägens grusdel, samt Bredablicksvägen fram till vändplan.
Dessutom Broingavägen från korsningen fram till vändplatsen.

Under arbetet kommer det stundtals vara begränsad framkomlighet utmed aktuella vägar, vilket vi hoppas ni har förståelse för.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Ullarp-Skällentorps vägförening

Gren-och buskklippning

2020-09-14

Hej,
Med tiden breder växtligheten utmed våra vägar ut sig allt mer. Vi behöver därför emellanåt utföra gren- och buskklippning, på bredd och höjd, för att hålla vägsystemet öppet för god sikt och framkomlighet.

Vi kommer därför i slutet på september låta utföra den typen av klippning inom Ullarp-Skällentorps vägförenings område.

Detta innebär att ansning på vissa ställen även kan komma att utföras av träd- och häckgrenar, buskar etc. som sträcker ut sig nära vägen från privata tomter. Vi försöker dock göra det så snyggt som möjligt. Naturligtvis kommer vi inte ta något inne på någon tomt. Vägföreningen kommer att ombesörja bortforsling av klippavfall.

Med vänlig hälsning,
Claes Söderberg
Ordf.
Ullarp-Skällentorps vägförening

Årsmöte 2020

2020-09-04

Årsmöte i föreningen hölls den 30:e augusti.


Protokoll och bilgor finns att läsa för medlemmar under rubriken Dokument.

Nya regler för kommunalt bidrag

2020-01-17

Kommunen har minskat bidraget för helårsboende från 80% till 40% av vägföreningsavgiften. Likaså kommer återbetalningen att ske via Vägföreningen.
Läs mer under rubriken Dokument.

NU RUSTAS SKÄLLENTORPSVÄGEN

2019-11-02

Vägföreningen har fått bidrag av Trafikverket för att rusta upp Skällentorpsvägen från korset till Smårisvägen och norrut till Kustvägen. Arbetet med att ta bort uppskjutande stenar är redan igång. En låg vägsträcka vid gamla soptippen kommer att höjas innan asfalteringen som påbörjas under vecka 47 i slutet av november. Måndagen den 4:e november kommer Skällentorpsvägen att delvis vara avstängd för det upphöjande arbetet.
Vi hoppas ni har överseende med eventuell störande verksamhet.
Styrelsen

Snöröjning och sandningspolicy

2019-03-16

Under rubriken Våra vägar finns nu den policy som föreningen följer vid skötsel av våra vintervägar.

Fastigheter & Ägare, ny uppdatering 201804

2018-05-02


Vi har uppdaterat vårt fastighetsregister. Vänligen kontrollera att uppgifterna för er fastighet är riktiga. Meddela eventuella felaktigheter till styrelsen via hemsidans kontaktfunktion.
Medlemsfilen hittas under fliken Dokument.

Styrelsen

Inträdesavgifter

2018-05-01

Styrelsen beslöt vid styrelsemötet 2018-04-26 att revidera föreningens inträdesavgifter för tillkommande fastigheter och för fastigheter med ändrat andelstal enligt nedan.

För nya tomter som tillkommer efter 20180101 enligt Lantmäteriets register över fastigheter som ingår i Ullarp-Skällentorp Vägförening GA2 betalas en inträdesavgift som en engångssumma på 20000 kronor. Ingen avgift tillkommer i samband med byggnation.
Avstämning och fakturering sker i samband med fakturering av årsavgiften.


För byggnadation på befintlig obebyggd tomt som redan ingår i Ullarp-Skällentorps Vägförening GA2 utgår en avgift på 3180 kronor.
Avgiften betalas så snart byggnationen har påbörjats.Reviderad översiktsplan FÖP

2018-05-01

Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun går efter ytterligare revideringar ut på ny utställningsremiss från den 28 mars – 28 maj 2018.
För mer information se: kommun.falkenberg.se/kustutveckling

Ny DATASKYDDSFÖRORDNING kräver din medverkan

2018-03-07

General Data Protection Regulation eller GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog 27 april 2016. Den gäller för alla EUs medlemsländer från och med 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen.
Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter. I Sverige kommer denna förordning att ersätta personuppgiftslagen (PUL) som idag reglerar behandlingen av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen reglerar behandling av både manuella och datoriserade register. Nytt är att mejl och andra datahanterade handlingar anses som behandling av personuppgifter. Alltså inte bara faktiska register utan annat som innehåller personuppgifter berörs också. Centralt är också att GDPR reglerar att personuppgifter endast ska lagras och bearbetas i den utsträckning det är nödvändigt för det explicita syfte för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in.
Detta innebär att Vägföreningen behöver medlemmarnas godkännande för att kunna föra register över vissa av deras personliga uppgifter.
Föreningen ber dig därför att svara på det mejl som du har fått. Om du inte fått något mejl kontakta styrelsen.

Senaste nytt från Vägföreningen

2017-06-02

Asfaltering och kantförstärkning av Smårisvägen är nu utfört.

Fiberprojektet är nästan avslutat. Grävarbete utmed våra vägar är avslutade, men det återstår fortfarande några fastigheter att anslutas.

Problem med hemsidan

2017-04-19

Den som försökt logga in på vår hemsida via ullarp.se har under de senaste veckorna fått ett felmeddelande. Detta är nu åtgärdat.
ullarp.se är en s.k. redirect-adress till vår hemsida som egentligen heter
www.vagforening.com/ullarp-skallentorp. Denna långa adress har fungerat hela tiden. Via båda adresserna når ni åter hemsidan igen.

Mailadresser

2017-03-27

Föreningen behöver din emailadress för att kunna kommunicera effektivt med sina medlemmar. Om du inte redan lämnat din emailadress; gör detta på hemsidans KONTAKT-sida. Ange även namn och fastighetsbeteckning.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Extra årsmöte 2022
- - - - -
Årsmöte 2022 bil. 7
- - - - -
Årsmöte 2022 bil. 8
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Länkar | Styrelsen | Våra vägar